Poręczenie kredytu – ryzyko i konsekwencje

By |

Jest sprawą oczywistą, że każdy niespłacony dług oznacza dla pożyczkodawcy wymierną stratę finansową, dlatego też banki stosują różne rozwiązania w celu zabezpieczenia się przed nierzetelnymi bądź niezdolnymi do spłaty dłużnikami.

Jednym z takich sposobów jest poręczenie kredytu.

Sednem poręczenia kredytu jest zobowiązanie w stosunku do wierzyciela o przejęciu wierzytelności na wypadek, gdyby pożyczkodawca nie wywiązywał się ze swoich powinności.

I chociaż poręczenie może się odnosić do wszelkiego rodzaju zobowiązań, to jednak praktyce najczęściej występują poręczenia typu finansowego. W odniesieniu do poręczeń kredytu granice odpowiedzialności poręczyciela określane są wysokością należnych kredytodawcy zobowiązań.

W trakcie spłaty zaciągniętego kredytu zakres długu ulega zmniejszeniu, zmniejsza się tym samym zakres odpowiedzialności poręczyciela. Jednak jeżeli kredytobiorca nie spłaca rat na bieżąco, dług narasta, rosną bowiem odsetki i ewentualne kary umowne.

Ponieważ dla banku poręczyciel stanowi istotne zabezpieczenie spłaty kredytu, musi on podlegać, podobnie jak kredytobiorca, weryfikacji pod kątem wiarygodności i możliwości finansowych.

Może więc zdarzyć się sytuacja, że instytucja, w której ktoś zaciąga kredyt, nie zaakceptuje proponowanego poręczyciela właśnie ze względu na niewiarygodność lub niewystarczające możliwości zaspokojenia potencjalnych roszczeń. Takiej weryfikacji dokonuje się zazwyczaj na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Poręczenie kredytu nie jest na pewno zwykłą formalnością.

Wręcz przeciwnie, niesie ze sobą określone ryzyko, którego musimy być świadomi.

W myśl przepisów Kodeksu Cywilnego każdy, kto poręcza zobowiązania finansowe drugiej osoby, jest odpowiedzialny za spłatę tych zobowiązań w tym samym stopniu, co pożyczkobiorca. Jeśli zatem z jakiś powodów ściągnięcie należności z właściwego dłużnika okaże się niemożliwe albo nawet tylko utrudnione, wierzyciel zwróci się do poręczyciela. Dość często bywa tak, że brak jednej spłaty kredytu w wymaganym terminie skutkuje natychmiastowym wezwaniem do zapłaty dla poręczyciela.

W każdym razie warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem, można też zrobić zastrzeżenie, że poręczenie dotyczy wyłącznie długu głównego, ewentualnie plus odsetki, bez świadczeń umownych w postaci kar dodatkowych, za zwłokę, czy kosztów dochodzenia roszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *